Aké osobné údaje spracovávame?

Údaje zbierané cez kontaktný formulár (krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónny kontakt, miesto bydliska, miesto montáže).

Správnosť osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, je potrebné to oznámiť. Vaše osobné údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny ich budeme aktualizovať.

Akým tretím osobám osobné údaje poskytujeme?

K osobným údajom majú prístup aj iné subjekty, bez ktorých by naša činnosť nebola možná. Medzi tieto subjekty patria:

  1. externý dodávateľ účtovných služieb
  2. administrátor stránky
  3. poskytovateľ webhostingoých služieb

Všetci sprostredkovatelia sú viazaní nepoužívať a neumožniť údaje na iný účel.

Po skončení účelu spracovania možno osobné údaje ďalej spracovávať len v nevyhnutnom rozsahu a to na účely štatistiky a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými. Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (napr. polícii).

Ako s osobnými údajmi zaobchádzame?

Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmkoľvek iným spôsobom spracovania. Osobné údaje spracovávame v súlade s dobrými mravmi a zaobchádzame s nimi spôsobmi, ktoré neodporujú zákonom. Osoby, ktoré prídu s nimi do kontaktu (spomenuté vyššie) budú oboznámené s tým ako s nimi majú pracovať a ako ich majú spracovávať.

Uchovávanie údajov a uplatnenie Vašich práv:

Osobné údaje uchovávame, kým nás nepožiadate o ich odstránenie. Máte právo prístupu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho máte právo odvolať akýkoľvek poskytnutý súhlas alebo požadovať opravu prípadne zmenu, obmedzenie, odstránenie či prenosnosť Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať informácie o spracúvaní Vašich údajov. V určitých prípadoch môžeme Vašu žiadosť zamietnuť na základe oprávnenej výnimky (napr. ak by poskytnutie informácie odhalilo osobné údaje inej osoby). Ochrane osobných údajov sa venuje zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov:

Svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek s budúcou účinnosťou odvolať. Po obdržaní zrušenia súhlasu s ich spracovávaním a uchovávaním vaše údaje vymažeme. Údaje spracovávané za účtovným a ekonomickým účelom však nie je možné podľa zákona vymazať. K vymazaniu nie je možné pristúpiť ani keď sme povinní ich uchovať z iného dôvodu ktorý je stanovený zákonom (napr. v prípade trestného konania, poskytnutie polícii).

Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v rozsahu stanovenom zákonom. Ak sú Vaše údaje nesprávne alebo boli uložené z nesprávnych dôvodov, obratom vykonáme nápravu. Prosím, informujte nás o prípadných zmenách vašich osobných údajov na e-mailovej adrese: dane@alurys.sk.

Bezpečnosť:

Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL (proces Secure Socket Layer). SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete. Uplatňujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ktoré ste nám poskytli, pred neúmyselnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Nakladáme s osobnými údajmi a údajmi opatrne a zabezpečujeme primeranú úroveň bezpečnosti.

Všetky osobné údaje a údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi a údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týhto pravidlách a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto údajom je chránený heslom a firewallom a zabezpečenie týchto údajov je pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Používatelia stránky súhlasia s tým, aby prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje  uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu potrebnú pre zrealizovanie požiadavky používateľa a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.